Vaststellingsprocedure

Vaststellen nieuwe standaard

Wijzigingsverzoeken worden besproken in werkgroepen. Het streven is jaarlijks een nieuwe versie van de standaard vast te stellen. Daarbij zal het doorgaans eerder om kleine verbeteringen en aanvullingen gaan, die een breed draagvlak hebben en in lijn zijn met de randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

  • een zo vlot mogelijke leesbaarheid van het brailleschrift
  • zo weinig mogelijk afwijken van het zwartschrift
  • eenvormig tekengebruik i.v.m. automatisering
  • er is voldoende draagvlak onder braillelezers

Procedure en data

Het streven is dat werkgroepen jaarlijks, rond half september, voorstellen voor opname in (een nieuwe versie van) de braillestandaard ter definitieve goedkeuring voorleggen aan de braille-autoriteit. Dit zal breed bekend gemaakt worden onder organisaties van braillelezers.

Geïnteresseerden kunnen vervolgens ca. 4 weken hun reacties kenbaar maken (via de reactiemogelijkheden op de pagina’s met wijzigingsverzoeken).

In de twee daarop volgende weken, beraadt de werkgroep zich. Als er voor een bepaald voorstel veel bezwaren zijn, of nieuwe argumenten, dan wordt het ofwel afgewezen, ofwel opnieuw ter discussie gesteld voor het volgende jaar. Als er voldoende draagvlak is, wordt het voorstel definitief voorgelegd aan de braille-autoriteit ter officiële bekrachtiging en opgenomen in de eerstvolgende (versie van de) braillestandaard.

(Zie ook de informatie over de status van wijzigingsverzoeken).

Samengevat:

  • half september: voorstellen online
  • tot 1 november: geïnteresseerden kunnen reageren (minimale periode 4 weken)
  • begin november: werkgroep vergadert
  • half november: definitieve besluiten
  • begin december: publiek maken van de nieuwe standaard via de website

 

Indien daar een zeer goede reden voor is, kan deze procedure ook tussentijds gedurende een lopend jaar worden doorlopen voor een belangrijke wijziging.

Geef een reactie